Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: WYKONANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH NR 18 i 19
Data ogłoszenia: 2018-12-21 10:41 Termin składania ofert do: 2019-02-22 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-22 11:15 Znak sprawy: V. 271. 11. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych w wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynkach nr 18 i 19 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

 SIWZ,  

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8,  Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10


UWAGA! Zmiana terminu składania ofret o i twarcia ofert - nowy termin to 23-01-2018 godz. 11:00 - składania, 11:15 - otwarcia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BZP)

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy


WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 SIWZ


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert i twarcia ofert - nowy termin to 22-02-2018 godz. 11:00 - składania, 11:15 - otwarcia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BZP)

WYJAŚNIENIA NR 3 SIWZ (pytania 20-26)


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45262500-6, 45262600-7 45421000-4, 45450000-6, 45410000-4, 45442100-8, 45300000-0, 45310000-3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 23 stycznia 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Zadanie nr 1 – realizacja prac związanych w wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku nr 18 (Oddziały XIA/XIB) 3 200,00 zł (trzy tysiące dwieście) ; 2) Zadanie nr 2 – realizacja prac związanych w wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku nr 19 (Oddziały X/VII) 3 400,00 zł(trzy tysiące czterysta). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ