Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: Przetarg nieograniczony USŁUGA KATERINGOWA
Data ogłoszenia: 2015-02-04 13:40 Termin składania ofert do: 2015-03-12 09:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-12 09:15 Znak sprawy: PN-2/DGT/2015
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa kateringowa polegająca na wytworzeniu i dowiezieniu do „Punktu Dystrybucji Posiłków” posiłków całodziennych (śniadanie, obiad kolacja) dla pacjentów 16 oddziałów szpitalnych.

2. Wykonawca będzie dostarczał do Szpitala posiłki z wyłączeniem pieczywa.

3. Posiłki będą wykonywane według diety podstawowej (3000 – 3600 kcal) oraz diet specjalnych indywidualnie uzgodnionych (zestawienie diet specjalnych – załącznik nr 6 do SIWZ).

4. Posiłki będą porcjowane i popakowane odpowiednio dla każdego oddziału wraz z dietami specjalnymi (zestawienie oddziałów i ich liczebności – załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w pojemniki typu GN, służące jako pojemniki wewnętrzne, następnie umieszczone w termoportach jako pojemnikach zewnętrznych służących do transportu.

6. Posiłki będą przygotowane w całości z surowców Wykonawcy i w jego zapleczu kuchennym.

7. Posiłki będą dostarczane do Szpitala w ilości wg bieżącego zapotrzebowania i o określonych godzinach przez siedem dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy z zachowaniem sezonowości, odpowiednią gramaturą i kalorycznością, według norm określonych przez Instytut Żywności i Żywienia.

8. Wykonawca będzie dostarczał posiłki we własnych termosach, termoportach lub pojemnikach zapewniających odpowiednią temperaturę dostarczanych posiłków (2 komplety). Wymienione sprzęty muszą posiadać atesty na kontakt z żywnością (do wglądu). Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia swoich termosów odpłatnie w ramach odrębnej umowy.

9. Mycie opróżnionych termosów i pojemników będzie w gestii Wykonawcy zamówienia.

10. Godziny dostarczenia posiłków do Szpitala i odbioru pustych termosów i pojemników zawiera załącznik nr 8 do Siwz.

11. Jadłospis będzie ustalony przez dietetyka zatrudnionego przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni niepowtarzalność posiłków co najmniej przez okres 7 dni. Wykonawca będzie opracowywał jadłospis urozmaicony, dostosowany do pór roku uwzględniający produkty występujące sezonowo oraz wynikające z tradycji i świąt.

12. Temperatura posiłków ciepłych dostarczonych do Szpitala nie powinna być niższa niż 60 stopni Celsjusza, a dla potraw podawanych na zimno (typu surówki, sałatki, wędliny, zimne sosy, chłodne napoje) nie powinna przekraczać temperatury 4 stopni Celsjusza.

13. Wykonawca będzie dowoził posiłki do Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt, spełniającym wymagane normy techniczne i sanitarne – przystosowanym do przewozu żywności.

14. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru resztek żywnościowych i pokonsumpcyjnych raz dziennie po obiedzie. Koszt transportu i zakupu pojemników do transportu resztek (zgodnych z zaleceniami Sanepidu) ponosi Wykonawca.

15. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania i przestrzegania przepisów systemu HACCAP, GHP, GMP, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz obowiązujących rozporządzeń organów ustawodawczych UE z zakresu bezpieczeństwa żywności.

16. Wykonawca udzieli gwarancji na świeżość dostarczonych posiłków.

17. Wykonawca będzie posiadał ważny certyfikat wdrożenia norm ISO 22000:2005.

18.Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury.


Pliki specyfikacji: SIWZ, Formularz ofertowy, Oświadczenie_1, Wykaz wykonanych usług, Oświadczenie_2, Projekt umowy, Zestawienie diet specjalnych, Zestawienie oddziałów szpitalnych, Zestawienie godzin dostarczania posiłków

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 207 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków, 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tejj stronie. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 41.063,00 zł - szczegóły w SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 12 marca 2015 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ