Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ
Data ogłoszenia: 2017-03-03 12:56 Termin składania ofert do: 2017-03-13 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-13 11:15 Znak sprawy: V. 271. 2. 2017
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży i bielizny szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 10 do SIWZ. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy sprzętu i urządzeń Wykonawcy. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne (Wykonawca musi posiadać aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej) do świadczenia usług pralniczych w zakresie transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej. Wykonawca musi dysponować wszelkim wyposażeniem i sprzętem niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, a przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. rok 2000 nr. 40 poz. 469) oraz Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. rok 2016 poz. 1866). Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub w trakcie wykonywania umowy Wykonawca udostępni dokument z badania czystości powietrza z ostatnich 12 miesięcy z akredytowanego laboratorium oraz dokument z badania czystości mikrobiologicznej bielizny z ostatnich 3 miesięcy z akredytowanego laboratorium.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ:   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8,   Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10.

WYJAŚNIENIE SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA SIWZ nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV):98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania, 27 inne usługi. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala (budynek dyrekcji) 13 marca 2017 r. o godz. 11:15.
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ