Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (2019)
Data ogłoszenia: 2018-10-23 10:31 Termin składania ofert do: 2018-11-08 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-08 11:45 Znak sprawy: V. 271. 9. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych. Zamawiający podzielił postępowanie na 10 części: 1) Pakiet nr 1 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE NIESKLASYFIKOWANE – SUCHE ; 2) Pakiet nr 2 – RYBY I PRZETWORY RYBNE ; 3) Pakiet nr 3 – JAJA KURZE ; 4) Pakiet nr 4 – ZIEMNIAKI ; 5) Pakiet nr 5 – TŁUSZCZE ROŚLINNE ; 6) Pakiet nr 6 – KASZE, GRYSIKI, PRODUKTY SYPKIE ; 7) Pakiet nr 7 – MLEKO i PRZETWORY MLECZNE ; 8) Pakiet nr 8 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PRZETWORZONE ; 9) Pakiet nr 9 – WARZYWA, OWOCE, GRZYBY ; 10) Pakiet nr 10 – PIECZYWO. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ.

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)

SIWZ ; Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

     POPRAWIONY Formularz cenowy dla pakietu nr 1

     POPRAWIONY Formularz cenowy dla pakietu nr 5

     POPRAWIONY Formularz cenowy dla pakietu nr 8

     POPRAWIONY Formularz cenowy dla pakietu nr 10

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne, 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane, 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 03142500-3 Jaja, 03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy, 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2018 r. o godz. 11:45 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) Pakiet nr 1 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE NIESKLASYFIKOWANE – SUCHE 800 zł (osiemset) ; 2) Pakiet nr 2 – RYBY I PRZETWORY RYBNE 800 zł (osiemset) ; 3) Pakiet nr 3 – JAJA KURZE 600 zł (sześćset) . 4) Pakiet nr 4 – ZIEMNIAKI 800 zł (osiemset) ; 5) Pakiet nr 5 – TŁUSZCZE ROŚLINNE 800 zł (osiemset) ; 6) Pakiet nr 6 – KASZE, GRYSIKI, PRODUKTY SYPKIE 400 zł (czterysta) ; 7) Pakiet nr 7 – MLEKO i PRZETWORY MLECZNE 3400 zł (trzy tysiące czterysta) ; 8) Pakiet nr 8 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PRZETWORZONE 1600 zł (tysiąc sześćset) ; 9) Pakiet nr 9 – WARZYWA, OWOCE, GRZYBY 3100 zł (trzy tysiące sto) ; 10) Pakiet nr 10 – PIECZYWO 2600 zł (dwa tysiące sześćset) . Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ