Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU (2019)
Data ogłoszenia: 2018-10-23 09:52 Termin składania ofert do: 2018-11-08 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-08 11:15 Znak sprawy: V. 271. 8. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, wędlin, drobiu. Zamawiający podzielił postępowanie na 3 części: 1) Pakiet nr 1 – WĘDLINY ; 2) Pakiet nr 2 – MIĘSO ; 3) Pakiet nr 3 – DRÓB. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ.

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)

SIWZ ; Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne ; 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1) Pakiet nr 1 – WĘDLINY 4400 zł (cztery tysiące czterysta) ; 2) Pakiet nr 2 – MIĘSO 1600 zł (tysiąc sześćset) ; 3) Pakiet nr 3 – DRÓB 1000 zł (tysiąc). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ