Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ
Data ogłoszenia: 2018-05-21 10:47 Termin składania ofert do: 2018-05-29 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-29 11:15 Znak sprawy: V. 271. 6. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy z artykułów posiadał oryginalną etykietę oraz w przypadku artykułów policzalnych – określenie ilości . Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 zadania (części) : 1) ZADANIE NR 1 – WORKI NA ODPADY KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE (wymagane próbki) , 2) ZADANIE NR 2 – ŚCIERKI (wymagane próbki poz. 1-4) , 3) ZADANIE NR 3 – GĄBKI , 4) ZADANIE NR 4 – KOSTKI I WKŁADY DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH , 5) ZADANIE NR 5 – PREPARAT DO UDRAŻNIANIA RUR , 6) ZADANIE NR 6 – PREPARATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATÓW , 7) ZADANIE NR 7 – PŁYNY DO ZASTOSOWANIA W KUCHNI , 8) ZADANIE NR 8 – PREPARATY DO MYCIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI , 9) ZADANIE NR 9 – PREPARATY DO GRUNTOWNEGO MYCIA POWIERZCHNI , 10) ZADANIE NR 10 – PREPARAT DO PIELĘGNACJI MEBLI , 11) ZADANIE NR 11 – ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE I ARTYKUŁY WYMIENNE , 12) ZADANIE NR 12 – NAKŁADKI (MOPY) (wymagane próbki) , 13) ZADANIE NR 13 – AKCESORIA DO SPRZĄTANIA (wymagane próbki poz. 1 i 5) , 14) ZADANIE NR 14 – SZCZOTKI, KIJE , 15) ZADANIE NR 15 – KOSZE , 16) ZADANIE NR 16 – AKCESORIA DO HIGIENY OSOBISTEJ , 17) ZADANIE NR 17 – ARTYKUŁY PLASTIKOWE , 18) ZADANIE NR 18 – CERATA (wymagana próbka) , 19) ZADANIE NR 19 – ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ , 20) ZADANIE NR 20 – ARTYKUŁY FRYZJERSKIE (wymagane próbki poz. 2 i 4) , 21) ZADANIE NR 21 – ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ , 22) ZADANIE NR 22 – WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK (wymagane próbki poz. 2-3) , 23) ZADANIE NR 23 – SYSTEM WYCIERACZEK WEJŚCIOWYCH , 24) ZADANIE NR 24 – PROSZEK DO PRANIA , 25) ZADANIE NR 25 – ŚRODEK OWADOBÓJCZY , 26) ZADANIE NR 26 – ARTYKUŁY PAPIEROWE (wymagane próbki) , 27) ZADANIE NR 27 – DOZOWNIKI (wymagane próbki) , 28) ZADANIE NR 28 – POJEMNIKI JEDNORAZOWE , 29) ZADANIE NR 29 – ZESTAWY DO SPRZĄTANIA NA MOKRO , 30) ZADANIE NR 30 – ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH , 31) ZADANIE NR 31 – PREPARATY DO GRUNTOWNEGO DOCZYSZCZANIA , 32) ZADANIE NR 32 – CZAJNIK . Oferty w poszczególnych zadaniach muszą być kompletne, tzn. Wszystkie pozycje (wiersze i kolumny) w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) muszą być wypełnione. Nie ujęcie wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty . Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę 1 wykonawca . Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku ilości są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. O zmianie jednostronnie decyduje zamawiający, który każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą mailową. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar . Dotyczy zadania nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 – wykonawca zapewni odbiór (przy najbliższej dostawie) od Zamawiającego pustych opakować i we własnym zakresie dokona ich utylizacji . Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni. Za zaoferowanie dłuższego terminu płatności zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ . Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy . Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz rozładunku artykułów w magazynie znajdującym się w budynku Izby Przyjęć, w terminach uzgodnionych z zamawiającym, w godz. od 8.00 do 13.00 . Wykonawca będzie dostarczać zamówiony przez zamawiającego towar w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Za zaoferowanie krótszego terminu dostawy zamawiający przyzna Ofercie dodatkowe punkty– zob. pkt 13. SIWZ . Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty na ogólnych zasadach producenta . Wszelkie zgłoszenia reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczące dostawy artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej odbywać się będą drogą mejlową. Realizacja reklamacji następować będzie na koszt wykonawcy w terminie 4 dwóch dni roboczych od daty mejlowego zgłoszenia reklamacji.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5.

WYJAŚNIENIE NR 1 SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - ZADANIA NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 26

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 22

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała, 18930000-7 worki i torby . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 29 maja 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium tylko na niżej wymienione części postępowania, w wysokości : 1) ZADANIE NR 1 – WORKI NA ODPADY KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE 200,00 zł (dwieście) ; 2) ZADANIE NR 6 – PREPARATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATÓW , 120,00 zł (sto dwadzieścia) ; 3) ZADANIE NR 7 – PŁYNY DO ZASTOSOWANIA W KUCHNI , 180,00 zł (sto osiemdziesiąt) ; 4) ZADANIE NR 8 – PREPARATY DO MYCIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI , 430,00 zł (czterysta trzydzieści) ; 5) ZADANIE NR 23 – SYSTEM WYCIERACZEK WEJŚCIOWYCH , 130,00 zł (sto trzydzieści) ; 6) ZADANIE NR 26 – ARTYKUŁY PAPIEROWE 700,00 zł (siedemset) . Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ