Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: KOMPLEKSOWA USŁUGA KATERINGOWA
Data ogłoszenia: 2018-02-07 08:18 Termin składania ofert do: 2018-02-19 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-19 11:15 Znak sprawy: V. 271. 2. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi kateringowej – usługa przygotowania, gotowania i dowiezienia wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik do SIWZ nr 5 . Zapłata należności za wykonaną usługę następować będzie przelewem bankowym w terminie minimum 30 dni po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury. Za zaoferowanie dłuższego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ . Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie podpisana z wybranym wykonawcą na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia trwania umowy o 1 miesiąc i przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego, tj. przedłużenie umowy o 1 miesiąc na tych samych warunkach .


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ;   Załącznik nr 1;   Załącznik nr 2;   Załącznik nr 3;   Załącznik nr 4;   Załącznik nr 5.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BZP)

     (zmieniony SIWZ w pkt. 4.2.)     (zmieniony załącznik do SIWZ - wzór umowy - w par. 5.)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19-02-2018 11:00

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 19-02-2018 11:15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMNIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków, 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala (budynek dyrekcji) 19 lutego 2018 r. o godz. 11:15.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ