Postępowania w toku
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (2020)
Data ogłoszenia: 2019-10-30 13:16 Termin składania ofert do: 2019-11-08 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-08 11:45 Znak sprawy: V. 271. 8. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych. Zamawiający podzielił postępowanie na 9 części :

 

1) Pakiet nr 1 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE NIESKLASYFIKOWANE – SUCHE ;

2) Pakiet nr 2 – JAJA KURZE;

3) Pakiet nr 3 – ZIEMNIAKI;

4) Pakiet nr 4 – TŁUSZCZE ROŚLINNE ;

5) Pakiet nr 5 – KASZE, GRYSIKI, PRODUKTY SYPKIE ;

6) Pakiet nr 6 – MLEKO I PRZETWORY MLECZNE;

7) Pakiet nr 7 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PRZETWORZONE ;

8) Pakiet nr 8 – WARZYWA, OWOCE, GRZYBY ;

9) Pakiet nr 9 – PIECZYWO;

 

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dostawy produktów żywnościowych, zgodnie z Formularzem cenowym lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie o najmniej te same surowce użyte do produkcji, co asortyment określony przez zamawiającego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ .Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4


WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV):15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 03142500-3 Jaja, 03212100-1 Ziemniaki, 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE NIESKLASYFIKOWANE – SUCHE 1200,00 zł(tysiąc dwieście); Pakiet nr 2 – JAJA KURZE 700,00 zł(siedemset); Pakiet nr 3 – ZIEMNIAKI 1 300,00 zł(tysiąc trzysta) ; Pakiet nr 4 – TŁUSZCZE ROŚLINNE1 000,00 zł(tysiąc) ; Pakiet nr 5 – KASZE, GRYSIKI, PRODUKTY SYPKIE500,00 zł(pięćset) ; Pakiet nr 6 – MLEKO i PRZETWORY MLECZNE 5 200,00 zł(pięć tysięcy dwieście) ; Pakiet nr 7 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PRZETWORZONE 2 000,00 zł(dwa tysiące) ; Pakiet nr 8 – WARZYWA, OWOCE, GRZYBY 4 100,00 zł(cztery tysiące sto) ; Pakiet nr 9 – PIECZYWO 2 900,00 zł(dwa tysiące dziewięćset). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 1
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ