Postępowania w toku
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU I RYB (2020)
Data ogłoszenia: 2019-10-30 13:06 Termin składania ofert do: 2019-11-14 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-14 11:15 Znak sprawy: V. 271. 7. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, wędlin, drobiu i ryb. 

Zamawiający podzielił postępowanie na 4 części :

1) Pakiet nr 1 – WĘDLINY ;

2) Pakiet nr 2 – MIĘSO ;

3) Pakiet nr 3 – DRÓB .

4) Pakiet nr 4 – RYBY I PRZETWORY RYBNE .

 Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dostawy mięsa, wędlin, drobiu i ryb, zgodnie z Formularzem cenowym lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie o najmniej te same surowce użyte do produkcji, co asortyment określony przez zamawiającego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

 SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

 

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ nr 1 do SIWZ


 

ZMIANA SIWZ

 

1. Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniłi treść SIWZ: dotyczy Załącznik nr 2 Formularze cenowe, Pakiet nr 4 RYBY I PRZETWORY RYBNE, dodano zapis

-pozycja 1. opis : Zamawiający wymaga glazury maksymalnie 10%;

-pozycja 2. opis : : Zamawiający wymaga glazury maksymalnie 10%.

Załącznik nr 2


2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 14-11-2019 godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 14-11-2019 godz. 11:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV):15131130-5 Wędliny, 15113000 Mięso, 15112000 Drób, 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane.pecyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – WĘDLINY 6 200,00 zł (sześć tysięcy dwieście) ; Pakiet nr 2 – MIĘSO 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset) ; Pakiet nr 3 – DRÓB 1 900,00 zł (tysiąc dziewięćset) ; Pakiet nr 4 – RYBY I PRZETWORY RYBNE 1 600,00 zł (tysiąc sześćset). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 1
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ