Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KATERINGOWA
Data ogłoszenia: 2017-06-22 12:46 Termin składania ofert do: 2017-07-17 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-07-17 11:15 Znak sprawy: V. 271. 10. 2017
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kateringowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik do SIWZ nr 8. Zapłata należności za wykonaną usługę następować będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury. Za zaoferowanie dłuższego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ:   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8 .

WYJAŚNIENIA SIWZ nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 207 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków, 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala (budynek dyrekcji) 17 lipca 2017 r. o godz. 11:15.
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ