Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: KOMPLEKSOWA USŁUGA SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ
Data ogłoszenia: 2016-02-08 13:11 Termin składania ofert do: 2016-02-16 09:00
Termin otwarcia ofert: 2016-02-16 09:15 Znak sprawy: DzV. 27. PN. 1. 2016
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa specjalistycznego prania: 1) pościeli płaskiej; 2) odzieży fasonowej; 3) odzieży roboczej zimowej i letniej : (spodnie i bluza zimowe i letnie, koszula flanelowa, t-shirt, fartuchy robocze, kamizelki ocieplane, bluzy polarowe, kurtki zimowe, ręczniki frotte) 4) firan, zasłon, obrusów; 5) koców; 6) kołder; 7) poduszek; 8) bielizny osobistej; 9) próbek przetargowych; 10)mopów. 2. Wykonawca wykonuje usługę prania z częstotliwością 48 godzin w dni robocze a 72 godziny w przypadku dni wolnych i świąt. 3. Wykonawca zapewni realizację usługi cito w 24 godziny. 4. Świadczenie usług pralniczych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ilości całkowitej średnio około 6833,33 kg miesięcznie, codziennie z wyłączeniem dni uznanych za wolne (soboty, niedziele i święta). Szacunkowa ilość prania w okresie 12 miesięcy wynosi 82000 kg. Ilości podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. 5. W zakres kompleksowych usług pralniczych wchodzi: 1) odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny i odzieży szpitalnej zgodnie z wymaganiami przepisów sanitarno-higienicznych tj.: a) odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny oraz odzieży pracowniczej odbywać się będzie na terenie Szpitala przy ul. Sądowej 18 w Świeciu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego codziennie z wyłączeniem dni uznanych za wolne (soboty, niedziele i święta) w stałych godzinach od 700 do 900, b) przekazanie brudnej bielizny i odbiór czystej każdorazowo musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionego pracownika szpitala i przedstawiciela Wykonawcy na dowodzie/druku/ zawierającym specyfikację asortymentowo - ilościową, c) zwrócona, czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej, a w czasie transportu w dodatkowy worek tak, aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem, d) bielizna wracająca powinna być złożona lewą stroną do wierzchu, e) fartuchy i mundurki szpitalne powinny być prasowane i dostarczane w stanie wiszącym i zafoliowane, f) przyjęta przez Wykonawcę do prania partia bielizny i odzieży winna być zwrócona w całości przy kolejnym zwrocie bielizny Szpitalnej, g) transport musi odbywać się środkami transportu dostosowanymi do przewozu bielizny ogólnoszpitalnej brudnej i czystej z zachowaniem obowiązujących przepisów, h) czynności załadunkowe i rozładunkowe przeprowadzane będą przez pracownika Wykonawcy i będą wliczone w cenę usługi; 2) dokładne sortowanie i pakowanie bielizny i odzieży po praniu według uzgodnionych asortymentów do worków odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej szpitala; 3) bieżącą reperacje bielizny i odzieży obejmującą: a) przyszywanie guzików, kieszeni, b) zaszywanie części rozprutych, c) inne drobne reperacje i naprawy uszkodzeń powstałych w czasie prania; 4) pranie wodne bielizny i odzieży suchej oraz mokrej wraz z: a) odplamianiem, b) dezynfekcją, dezynfekcją bielizny skażonej, odwszawianie, c) wybielaniem poszarzałego asortymentu, d) suszeniem, e) maglowaniem lub prasowaniem, f) zastosowaniem środków zmiękczających i antystatycznych do ostatniego prania koców, g) krochmaleniem i prasowaniem fartuchów lekarskich, mundurków pielęgniarskich, serwet bawełnianych i lnianych oraz firanek okiennych, h) segregowanie z jednoczesnym wyłączeniem sztuk podlegających kasacji. 6. Wykonawca wtoku realizacji usługi prania zapewni: - dezynfekcję rzeczy wymienionych w pkt. 3.1., przekazanych w czerwonych workach (skażone); - fizyczną barierę higieniczną strefy brudnej i czystej pralni zapewniająca rozdział stanowisk i operacji technologicznych dla bielizny brudnej i czystej; - proces prania prowadzony w pralnicach tunelowych i przelotowych pralnico-wirówkach; - pranie bielizny zakaźnej w wydzielonych pralnicach; - technologie prania dostosowane do rodzaju asortymentu, składu surowcowego i stopnia zabrudzenia bielizny; - automatyczne dozowanie środków piorących i dezynfekujących; spektrum działania biobójczego środków dezynfekujących obejmuje: bakterie (również przetrwalnikujące m.in. Clostridrium difficile), prątki Tbc, grzyby i wirusy; - monitorowanie parametrów procesu; - zwalidowany proces prania i dezynfekcji gwarantujący powtarzalną skuteczność; - suszenie bielizny w suszarko-roztrząsarkach z systemem filtrów umożliwiające równoczesne odpylanie tkanin; - maglowanie bielizny płaskiej (pościelowej, stołowej) przy wykorzystaniu zautomatyzowanych linii maglujących (automatyczne wprowadzanie, składanie, sztaplowanie); - prasowanie bielizny małoformatowej i fasonowej przy wykorzystaniu prasownic obrotowych i manekinowych; - czyszczenie chemiczne z zastosowaniem środków bezhalogenowych; - przegląd i drobne naprawy krawieckie; - zabezpieczenie bielizny czystej w opakowaniach foliowych (worki bezbarwne); - transport bielizny w wózkach transportowych zabezpieczonych pokrowcem; - transport bielizny fasonowej na wieszakach jezdnych; - środki transportu posiadające kontenery komorowe; - aktualne raporty walidacji procesu dezynfekcji i prania. 7. Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed dniem rozpoczęcia usługi wyposażyć Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w worki do bezpiecznego transportu bielizny. Worki powinny być oznakowane w sposób widoczny. Wykonawca ma również obowiązek dostarczyć do Zamawiającego 1 raz w miesiącu worki foliowe:(32 rolki worków różowych lub czerwonych po min 10 szt w rolce o pojemności 120 l i 100 worków bezbarwnych o pojemności 120 l) oraz bloczki z naszym asortymentem ( samokopiujące się - 1 oryginał i 2 kopie w każdym bloczku. Każdy bloczek ma wystarczyć na min 25 dni) Ponad to Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego min 3 metalowe wózki do przewozu prania i przekazać je Zamawiającemu w użytkowanie na czas trwania umowy(wózki będą rotowane w trakcie trwania usługi) 8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza transport brudnej oraz czystej bielizny, spełniający wszystkie wymagania higieniczne. 9. Transport posortowanej bielizny czystej winien odbywać się w workach oznakowanych, zgodnie z wydaną specyfikacją przesyłową dla każdej komórki organizacyjnej szpitala. 10. Odzież fasonowa czysta winna być transportowana na wieszakach (max po 5 szt). 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzoną bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z magazynu bielizny brudnej, do czasu przekazania czystej bielizny bezpośrednio Zamawiającemu, którą bieliznę przekazał do pralni. 12. Różnice ilościowe i jakościowe strony będą wyjaśniać na bieżąco. 13. W przypadku zwrotu Zamawiającemu bielizny lub odzieży w ilości mniejszej niż przekazana do prania lub zwrotu partii zawierającej uszkodzoną bieliznę lub odzież, Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji. Fakt ten zostanie odnotowany w protokole reklamacji. 14. W przypadku reklamacji jakościowej prania, wynikającej z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do prawidłowego wykonania usługi prania asortymentu zareklamowanego w czasie do 48 godzin w dni robocze oraz 72 godzin w weekendy od odebrania reklamowanego towaru. 15. W przypadku reklamacji ilościowych prania, wynikających z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty za utracony przedmiot lub kupno nowego tego samego typu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku realizacji w terminie 14 dni zapłaty lub kupna nowego towaru przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zakupu nowego towaru na koszt Wykonawcy. 16. Pranie winno być wykonywane przy zachowaniu technologii właściwej dla prania bielizny szpitalnej w celu uzyskania odpowiedniego efektu czystości, dezynfekcji, estetyki i trwałości bielizny. 17. Środki piorące i dezynfekcyjne używane do wykonania zamówienia: 1) muszą posiadać atest PZH, 2) być ujęte w wykazie PZH Preparaty dezynfekujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 18. Dla preparatów biobójczych wymagane jest dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument potwierdzający zarejestrowanie preparatu. 19. Opis wymaganego sposobu wykonywania przez Wykonawcę usług pralniczych: 1) usługi wykonywane będą w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków piorących Wykonawcy, 2) pralnia w której wykonywane będzie zamówienie winna posiadać barierę higieniczną, 3) środki biobójcze powinny cechować się właściwościami piorąco-dezynfekcyjnymi o szerokim spektrum działania w warunkach: a) temperatura minimum 60 0 C (w zależności od rodzaju bielizny), b) czas prania minimum 20 minut. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) kontroli w każdym czasie procesu prania oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową, w tym kontroli dokumentów zakupu środków piorących i dezynfekcyjnych, 2) kontroli dokumentacji procesów prania, 3) wglądu do protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 4) wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących i dezynfekcyjnych. 21. W celu potwierdzenia jakości wykonanej usługi pralniczej pod względem czystości mikrobiologicznej, Wykonawca przedstawi kopie badań mikrobiologicznych czystości bielizny z miejsca wykonania usługi przeprowadzanych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 22. Za wykonanie usług zgodnie z wymaganiami Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej. 23. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 2 pkt za 45 dni, 3 pkt za 60 dni. 24.Strony dopuszczają możliwość ograniczenia lub zwiększenia wartości brutto umowy do 10% (plus - minus). O zmianie jednostronnie decyduje ZAMAWIAJĄCY. Z tego tytułu nie będą przysługiwały WYKONAWCY żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za wykonaną usługę.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

PLIKI SPECYFIKACJI:   Siwz,   Załącznik ofertowy,   Oświadczenie_1,   Oświadczenie_2,   Wykaz usług,   Projekt umowy,    Wykaz części zamówienia,   Wykaz środków,   Zobowiązanie

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 98310000-9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Zamawiający żąda wniesienia wadium - szczegóły w SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ