Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: Przetarg nieograniczony DOSTAWA PIECZYWA
Data ogłoszenia: 2015-03-04 12:41 Termin składania ofert do: 2015-03-12 09:45
Termin otwarcia ofert: 2015-03-12 10:00 Znak sprawy: DzV. 27. PN. 4. 2015
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy pieczywa do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w okresie od 01.04.2015 do 31.01.2016 r. w asortymencie i ilościach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Każdy bochenek chleba musi być w jednostkowym opakowaniu, oryginalnym i nienaruszonym. 2. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych produktów pomiędzy poszczególnymi pozycjami. 3. Dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie określonym w umowie, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni, na konto Wykonawcy 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać aktualne dokumenty na dostarczane towary, wymagane przez system HACCP.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

PLIKI SPECYFIKACJI: 0. Siwz , 1. Formularz ofertowy , 2. Załącznik cenowy , 3. Oświadczenie_1 , 4. Wykaz dostaw , 5. Projekt umowy , 6. Oświadczenie_2 , 7. Wykaz części zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 15811000-6 Pieczywo. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3100,00 zł - szczegóły w SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 12 marca 2015 r. o godz. 10:00.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ