Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA LEKÓW RÓŻNYCH (10 POZYCJI)
Data ogłoszenia: 2015-01-21 13:02 Termin składania ofert do: 2015-01-29 09:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-29 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-1/APTEKA/2015
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa leków. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 1.01.2014 r. tom I-III oraz suplement I z 31.07.2014 r. Leki posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na leki. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w SIWZ przy zastosowaniu przeliczenia pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę. 3. Podane w formularzu cenowym ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu oraz między pakietami. 4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie zwrotu leków w ciągu min. 7 dni od daty zakupu na życzenie apteki (rezygnacja z zakupu). Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 14 dni, 2 pkt za 30 dni . 5. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem bankowym po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie min. 30 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 45 dni, 2 pkt za 60 dni .

Pliki specyfikacji: SIWZFormularz ofertowy, Formularz cenowy, Oświadczenie_1, Oświadczenie_2, Projekt umowy, Wykaz części zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33600000. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ