Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oznaczenie sprawy ZP-PN-16/DGT/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-03 14:12 Termin składania ofert do: 2014-12-12 00:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-12 00:00 Znak sprawy: ZP-PN-16/DGT/2014
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. w asortymencie i ilościach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Każdy produkt żywnościowy musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. Wykonawca zapewnia, że dostarczane produkty żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż 2/3 okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Oferta na mięso i wędliny nie może zawierać towarów niepełnowartościowych. Zawartość tłuszczu i wody w przetworach mięsnych zgodna z Polskimi Normami. Wędliny muszą być świeże oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych produktów pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach danego pakietu oraz pomiędzy pakietami. 3. Dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie określonym w umowie na poszczególne zadania, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów: 1) Pakiet nr 1 - Artykuły spożywcze niesklasyfikowane - suche 158 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 2) Pakiet nr 2 - Ryby i przetwory rybne 152 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 3) Pakiet nr 3 - Mięso, przetwory mięsne oraz drób 151 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 4) Pakiet nr 4 - Jaja kurze 5 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 5) Pakiet nr 5 - Ziemniaki 011 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 6) Pakiet nr 6 - Tłuszcze roślinne 154 (dostawy pod zamówienia 2 razy w miesiącu); 7) Pakiet nr 7 - Kasze, grysiki, produkty sypkie 156 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 8) Pakiet nr 8 - Pieczywo 158 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 9) Pakiet nr 9 - Mleko i przetwory mleczne 155 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 10) Pakiet nr 10 - Artykuły spożywcze przetworzone 153 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 11) Pakiet nr 11 - Warzywa, owoce, grzyby 011 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty). 5. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 45 dni, 2 pkt za 60 dni . 6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie zwrotu niewykorzystanych produktów w ciągu min. 3 dni od daty dostawy (rezygnacja z zakupu). Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 7 dni, 3 pkt za 10 dni. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać aktualne dokumenty na dostarczane towary, wymagane przez system HACCP.

Pliki specyfikacji: Siwz 16 DGT 2014, Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 - formularz cenowy, Załącznik nr 3 - Oświadczenie_1, Załacznik nr 4 - Wykaz dostaw, Załacznik nr 5 - Projekt umowy, Załącznik nr 6 - Oświadczenie_2, Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach nr: 1, 10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 15000000-8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ