Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oznaczenie sprawy ZP-PN-15/APTEKA/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-03 08:36 Termin składania ofert do: 2014-12-15 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-15 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-15/APTEKA/2014
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów opatrunkowych. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Materiały opatrunkowe muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne, posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i ustawą z dnia 18.03.2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część obejmuje całość jednego pakietu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów: 1) Pakiet nr 1 - Pieluchomajtki (3 pozycje); 2) Pakiet nr 2 - Kompresy (9 pozycji); 3) Pakiet nr 3 - Opaski i opatrunki (19 pozycji); 4) Pakiet nr 4 - Lignina, podpaski, wata (3 pozycje); 5) Pakiet nr 5 - Podkłady (3 pozycje); 6) Pakiet nr 6 - Plastry (4 pozycje).

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

4. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu oraz między pakietami.

Pliki SIWZ: Siwz 15 APTEKA2014, Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik nr 3 - Oświadczenie_1, Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw, Załącznik nr 5 - Projekt umowy, Załącznik nr 6 - Oświadczenie_2, Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33141110-4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ