Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oznaczenie sprawy ZP–PN–14/ APTEKA/ 2014
Data ogłoszenia: 2014-12-02 09:10 Termin składania ofert do: 2015-01-08 09:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-08 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-14/APTEKA/2014
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa leków i płynów infuzyjnych. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z 1.1.2014 tom I-III oraz suplement I z 31.7.2014. Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 pakietów:
1) Pakiet nr 1 – Leki różne (77 pozycji);
2) Pakiet nr 2 – Leki do stosowania zewnętrznego, krople do oczu i uszu (125 pozycji);
3) Pakiet nr 3 – Leki ogólnopsychiatryczne (142 pozycje);
4) Pakiet nr 4 – Hydroxyzyna (4 pozycje);
5) Pakiet nr 5 – Olanzapine w postaci o przedłużonym uwalnianiu (2 pozycje);
6) Pakiet nr 6 – Mianseryna (3 pozycje);
7) Pakiet nr 7 – Paski testowe do pomiaru cukru we krwi (1 pozycja);
8) Pakiet nr 8 – Quetiapinum (3 pozycje);
9) Pakiet nr 9 – Leki różne (86 pozycji);
10) Pakiet nr 10 – Leki różne krajowe i zagraniczne (296 pozycji);
11) Pakiet nr 11 – Leki różne (5 pozycji);
12) Pakiet nr 12 – Methadone dla pacjentów z programu substytucyjnego (2 pozycje);
13) Pakiet nr 13 – Leki różne (10 pozycji);
14) Pakiet nr 14 – Płyny infuzyjne (14 pozycji);
15) Pakiet nr 15 – Risperidonum w postaci o przedłużonym uwalnianiu (3 pozycje);
16) Pakiet nr 16 – Nadroparinum (4 pozycje);
17) Pakiet nr 17 – Risperidonum (4 pozycje);
18) Pakiet nr 18 – Preparaty do dezynfekcji (2 pozycje).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na leki. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż określono w SIWZ przy zastosowaniu przeliczenia pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.
4. Szpital uczestniczy w tzw. programie Methadonowym, w związku z tym należy uwzględnić ceny Methadonu dla tego programu – nie uwzględnienie cen leku dla programu spowoduje odrzucenie oferty.
5. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu oraz między pakietami.
6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie zwrotu leków w ciągu min. 7 dni od daty zakupu na życzenie apteki (rezygnacja z zakupu). Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 14 dni, 2 pkt za 30 dni.
7. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem bankowym po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie min. 30 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 2 pkt za 45 dni, 3 pkt za 60 dni.


Pliki specyfikacji:

Siwz 14/APTEKA/2014, Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Załacznik nr 3 - Oświadczenie_1, Załacznik nr 4 - Wykaz dostaw, Załacznik nr 5 - projekt umowy, Załącznik nr 6 - Oświadczenie_2, Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dotyczy Pakietu nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy Pakietów 1-12, 14-18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy pakietów 1-12, 14-18

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 207 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33600000. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 8 stycznia 2015 r. o godz. 09:15.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ