Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2021)
Data ogłoszenia: 2020-11-27 08:28 Termin składania ofert do: 2020-12-29 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-12-29 11:15 Znak sprawy: V. 271.15. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełnić wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w Urzedowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawą o Urzedzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 pakietów. Więcej informacji w SIWZ. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DUUE) 

SIWZ, Załącznik.1  Załącznik nr.2, Załącznik nr.3, Załącznik nr.4, Załącznik nr.5, Załącznik nr.6 (klucz publiczny) 

NR KONTA Zamawiąjącego do wpłat wadium: 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927 

Wyjaśnienia nr1 do SIWZ  Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ  Wyjasnienia nr 3 do SIWZ  Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ  Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ  Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ  Wyjaśnienia nr 7 do SIWZ, Wyjaśnienia nr 8 do SIWZ, Wyjaśnienia nr 9 do SIWZ, Wyjaśnienia nr 10 do SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienia o odrzuceniu oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 214 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33692000-7 Roztwory lecznicze; 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 29 Grudnia 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) dla pakietu nr 1- 700,00 zł (siedemset) ; 2) dla pakietu nr 2- 3 000,00 zł (trzy tysiące ) ; 3) dla pakietu nr 3- 6 500,00 zł (sześć tysięcy pięćset) ; 4) dla pakietu nr 4- 1 700,00 zł (jeden tysiąc siedemset) ; 5) dla pakietu nr 5- 300,00 zł (trzysta) ; 6) dla pakietu nr 6- 100,00 zł (sto) ; 7) dla pakietu nr 7- 2 000,00 zł (dwa tysiące) ; 8) dla pakietu nr 8- 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset) ; 9) dla pakietu nr 9- 6 500,00 zł (sześć tysięcy pięćset) ; 10) dla pakietu nr 10- 700,00 zł (siedemset) ; 11) dla pakietu nr 11- 400,00 zł (czterysta) ; 12) dla pakietu nr 12- 700,00 zł (siedemset) ; 13) dla pakietu nr 13- 600,00 zł (sześćset) ; 14) dla pakietu nr 14- 200,00 zł (dwieście) ; 15) dla pakietu nr 15- 600,00 zł (sześćset) ; 16) dla pakietu nr 16- 400,00 zł (czterysta) ; 17) dla pakietu nr 17- 100,00 zł (sto) ; 18) dla pakietu nr 18- 1 700,00 zł (jeden tysiąc siedemset) ; 19) dla pakietu nr 19- 100,00 zł (sto). NR KONTA ZAMAWIAJĄCEGO DO WPŁAT WADIUM: Bank Millennium 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ