Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2020)
Data ogłoszenia: 2019-11-29 11:16 Termin składania ofert do: 2020-01-07 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-01-07 11:15 Znak sprawy: V. 271.11. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 1.01.2019 r. tom I-III. Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 pakiety. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DUUE)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6 (klucz publiczny)

NR KONTA ZAMAWAIJĄCEGO DO WPŁAT WADIUM : Bank millenium 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (DUUE)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33692000-7 Roztwory lecznicze; 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 07 STYCZNIA 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) dla pakietu nr 1 600,00 zł (sześćset) ; 2) dla pakietu nr 2 3 200,00 zł (trzy tysiące dwieście) ; 3) dla pakietu nr 3 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset) ; 4) dla pakietu nr 4 600,00 zł (sześćset) ; 5) dla pakietu nr 5 300,00 zł (trzysta) ; 6) dla pakietu nr 6 100,00 zł (sto) ; 7) dla pakietu nr 7 300,00 zł (trzysta) ; 8) dla pakietu nr 8 1 600,00 zł (jeden tysiąc sześćset) ; 9) dla pakietu nr 4 200,00 zł (cztery tysiące dwieście) ; 10) dla pakietu nr 10 100,00 zł (sto) ; 11) dla pakietu nr 11 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset) ; 12) dla pakietu nr 12 100,00 zł (sto) ; 13) dla pakietu nr 13 700,00 zł (siedemset) ; 14) dla pakietu nr 14 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto) ; 15) dla pakietu nr 15 400,00 zł (czterysta) ; 16) dla pakietu nr 16 300,00 zł (trzysta) ; 17) dla pakietu nr 17 200,00 zł (dwieście) ; 18) dla pakietu nr 18 100,00 zł (sto) ; 19) dla pakietu nr 19 600,00 zł (sześćset) ; 20) dla pakietu nr 20 300,00 zł (trzysta) ; 21) dla pakietu nr 21 300,00 zł (trzysta) ; 22) dla pakietu nr 22 100,00 zł (sto) ; 23) dla pakietu nr 23 100,00 zł (sto) . NR KONTA ZAMAWIAJĄCEGO DO WPŁAT WADIUM: Bank Millennium 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927
Ilość dokumentów w dziale: 88
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ