Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data ogłoszenia: 2019-05-22 09:18 Termin składania ofert do: 2019-05-30 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-30 11:15 Znak sprawy: V. 271. 1. 2019
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 990000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ