Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ
Data ogłoszenia: 2018-05-29 14:16 Termin składania ofert do: 2018-06-06 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-06 11:15 Znak sprawy: V. 271. 7. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży i bielizny szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiajacy zmienił treść SIWZ:

1) zmianie uległ pkt 22.,

2) poprawiono nr załącznika 3,

3) w załączniku nr 3 została dodana strona 9. - oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,

SIWZ ver. 30-05-2018,     Załącznik nr 2 ver. 30-05-2018

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 7-06-2018 11:00

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 7-06-2018 11:15

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Wspólny Słownik Zamówień CPV): 98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania, 27 inne usługi. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5100 zł (pięć tysięcy sto). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ