Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ( Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ )
Data ogłoszenia: 2018-02-28 13:40 Termin składania ofert do: 2018-03-08 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-08 11:15 Znak sprawy: V. 271. 4. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (z usługą dystrybucji energii elektrycznej) na potrzeby Zamawiającego . Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla Usług Dystrybucji energii elektrycznej lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego . Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfa OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych . Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem . Planowana do pobrania średnioroczna ilość energii elektrycznej to 810 Mwh . Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej na poszczególnych punktach poboru energii ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ,   Załączniki :   1. Formularz ofertowy,   2. Formularz cenowy,   3. Wzory oświadczeń .

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ,   Załącznik nr 1 (poprawiony formularz cenowy)


1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BZP)

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP),     

Poprawiony (5-03-2018) formularz cenowy

Poprawiony (5-03-2018) formularz ofertowy


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność, 65310000-9 Przesył energii elektrycznej . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala (budynek dyrekcji) 8 marca 2018 r. o godz. 11:15.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ