Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Data ogłoszenia: 2018-02-20 09:12 Termin składania ofert do: 2018-03-13 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-13 11:50 Znak sprawy: V. 271. 3. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne w budynkach nr 18, 19 i 29 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu . Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 części : 1) PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 18 ( ODDZIAŁY XIa / XIb ) ; 2) PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 19 ( ODDZIAŁY X / VII ) ; 3) PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 29 (ODDZIAŁY IV / V ) . Zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem energetycznym oraz ustaleniami z inwestorem dla części 1. - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 18 (ODDZIAŁY IXa / IXb) obejmuje następujące czynności: 1) ocieplenie dachu wraz z wymianą poszycia dachowego ; 2) ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz ; 3) ocieplenie stropu wewnętrznego pod poddaszem ; 4) wymianę starej stolarki wewnętrznej drzwiowej na nową ; 5) montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach ; 6) wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu – wg branży konstrukcyjnej ; 7) montaż instalacji solarnej do zapotrzebowania ogrzewania instalacji cwu ; 8) modernizacja instalacji centralnej wody użytkowej (cwu) ; 9) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku ; 10) modernizacja instalacji elektrycznej poddasza . Zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem energetycznym oraz ustaleniami z inwestorem dla części 2. - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 19 (ODDZIAŁY X / VII) obejmuje następujące czynności: 1) ocieplenie dachu wraz z wymianą poszycia dachowego ; 2) ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz ; 3) ocieplenie stropu wewnętrznego pod poddaszem ; 4) wymianę starej stolarki okiennej na poddaszu na nową z nawiewnikami ; 5) wymianę starej stolarki wewnętrznej drzwiowej na poddaszu na nową ; 6) montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach ; 7) wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu – wg branży konstrukcyjnej ; 8) montaż instalacji solarnej do zapotrzebowania ogrzewania instalacji cwu ; 9) modernizacja instalacji centralnej wody użytkowej (cwu) ; 10) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku ; 11) modernizacja instalacji elektrycznej poddasza . Zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem energetycznym oraz ustaleniami z inwestorem dla części 3. - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE w BUDYNKU nr 29 (ODDZIAŁY IV / V ) obejmuje następujące czynności: 1) ocieplenie dachu wraz z wymianą poszycia dachowego ; 2) ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz ; 3) ocieplenie stropu wewnętrznego pod poddaszem ; 4) wymianę starej stolarki okiennej na poddaszu na nową z nawiewnikami ; 5) wymianę starej stolarki wewnętrznej drzwiowej na poddaszu na nową ; 6) montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach ; 7) wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu – wg branży konstrukcyjnej ; 8) montaż instalacji solarnej do zapotrzebowania ogrzewania instalacji cwu ; 9) modernizacja instalacji centralnej wody użytkowej (cwu) ; 10) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku ; 11) modernizacja instalacji elektrycznej poddasza . Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę 1 Wykonawca . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie technicznym dokumentacji, stanowiącym załącznik specyfikacji . Na żądanie zainteresowanego wykonawcy zostaną przekazane drogą elektroniczną skany posiadanej dokumentacji technicznej . Modernizowane budynki są usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej „B” obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej . Wykonanie całego zakresu robót budowlanych – termomodernizacyjnych, odbędzie się w budynkach przeznaczonych na stały pobyt chorych, przy funkcjonujących oddziałach . Wykonawca obowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty . W celu zapewnienia rzetelności wykonywanych robót budowlanych, zamawiający wymaga stałej – codziennej obecności kierownika budowy na terenie budowy . Na etapie realizacji umowy należy umożliwić weryfikację wszystkich dostarczanych materiałów, poprzez pisemne uzgodnienie z zamawiającym kolorów i jakości dostarczanych materiałów. W przypadku stwierdzenia braku akceptacji ze strony zamawiającego dostarczanych lub zaproponowanych materiałów, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy . Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w załącznikach o nazwie przedmiar (3 szt dla każdego zadania: budowlany, elektryczny, sanitarny). Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty . Użyte materiały budowlane, oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom . Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP . Ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane w ofercie sporządzonej na podstawie kosztorysu nakładczego, a konieczne do wykonania, zostaną po akceptacji przez Zamawiającego rozliczone na podstawie faktury, sporządzonej w oparciu o protokół konieczności . Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty oraz zapoznanie się z dokumentacją budowlana, będącą załącznikiem do niniejszego postępowania. Wykonawca obowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający w takiej sytuacji nie zwróci kosztów przygotowania oferty wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu . Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na czas wykonania robót budowlanych wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym, jednak nie dłuższy niż 150 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Za zaoferowanie krótszego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyzna Ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ . Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Za zaoferowanie dłuższego czasu gwarancji Zamawiający przyzna Ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ. Więcej informacji znajduje się z w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) . Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót, zgodnie z harmonogramem robót. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT waz z protokołem odbioru końcowego za wykonane roboty. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je (w języku polskim) najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W razie nie dostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP) https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80751286-3621-4c3a-9130-bc639e76ac35

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMOWIENIU (BZP) https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c23d13ab-33b8-41e0-87fd-3666d5919f2f

SIWZ, Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BZP)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13-03-2018 11:00

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 13-03-2018 11:15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAUwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): Główny Kod CPV 45000000-7; Dodatkowe Kody CPV 45453000-7, 45262700-8, 45262300-4, 45400000-1, 45262500-6, 45421141-4, 45262600-7, 45421000-4, 45450000-6, 45410000-4, 45430000-0, 5442100-8, 45421146-9, 45320000-6, 45321000-3, 45323000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45100000-8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Diale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala (budynek dyrekcji) 13 marca 2018 r. o godz. 11:15.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ